Poesie in onore ai Caduti di Nicola Colonna nel centenario della Prima Guerra Mondiale .

Questi emozionanti versi sono stati declamati durante il convegno “Guerra e Memoria “organizzato dalla Fondazione.

La bestie du rè
Atturn a chedda misera tavl
L’unica rcchezz jern doisce figghie
Tutt aducot e do rspett mbarot
L’atton mbadot a fatiè
E la mamm a cousce e a lavè
Ma na dì senza sapè pircè
Da jind a na negghie ‘d polvra ross
Na bestie assì nzajot ‘p l dint afflot
E ngudd s purtajh nu re arrabbiot
Ca mo da do e mo da dè
Circajh ci s’avaja mangè
Lacrm e sang facì chiouv
Mbastann sott all zamb fang ‘d dlour
E Na ns firmò fein a quann
Soup a tutt la terr na n’allassò nu dann grann grann
Alla fein quann la ventr s’abbignò
Spariscì dopp ca la vocch zloit ‘d sang ‘s pulzò
Accam nge foss ca nudd joir succiss
Da tann tutt ‘s stern citt senza mang fiatè
Stann sott a terr accam putain fè?
Mbratand
Ci stajh gè jind o palazz s’arrisirvò la razz
E ci joir pavridd avì scicchit
Na mdajh mbitt
Allassan atturn a chedda misra tavl
Scicchit mserie soupa mserie
Pircè chedda rcchezz ‘d figghie
Quann ‘s descit la bestie tutt ‘s ‘l pigghie